Кръгла маса тема „Дигиталните умения в променящия се пазар на труда“

На 27 ноември 2020г. се проведе онлайн кръгла маса на тема „Дигиталните умения в променящия се пазар на труда“. Кръглата маса e организирана в рамките на проект „Социални иновации за дигитални умения на променящия се пазар на труда“ - Договор № BG05M9OP001-4.003-0019-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Модератор на събитието бе Светлозар Иванов от Съдърланд Глобъл Сървисис България, а участие със споделяне на своя опит и в дискусията взеха представители на  академичните среди, бизнеса, държавната администрация.

Събитието откри Проф. д-р Боян Бончев, заместник-декан на Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски" с кратко представяне на заимодействието между академичните среди и бизнеса за подобряване на дигиталните умения на трудово заетите. Пенчо Михнев, старши преподавател, ФМИ показа портала за оценка на компетенциите "Mycompetence“, разработен от Българска стопанска камара. Гл. ас. д-р Моника Моралийска, Катедра "Международни икономически отношения и бизнес"; Университет за национално и световно стопанство, която представи Европейска система от 8 ключови компетенции за „Учене през целия живот“ – ключова компетенция "Дигитална компетентност".

Като представител  на държавната администрация, Габриела Савова от Дирекция "Обучение, международна дейност и проекти", Институт по публична администрация сподели добри практики и предизвикателства при дигитална трансформация в обучението – дигитални умения и учене. Ваня Василева и Лили Йорданова от Съдърланд представиха процесите на трансформиране и виртуализация на обучението в работна среда: предимства и предизвикателства, платформи и функционалности и използвани модели.

Времето не достигна за многото теми и въпроси, които участници обсъдиха. Видимо доволни от многото общи възможности и предизвикателства, участниците заявиха желанието за последващи срещи и дискусии.