Семинар за популяризиране на програми за дигитални умения

На 27 март 2021г. в рамките на Пролетна научна сесия, организирана от Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе семинар по проект „Социални иновации за дигитални умения на променящия се пазар на труда“ -  BG05M9OP001-4.003-0019-C02.

На семинара, с участието на 20 представители на бизнеса и българската академична общност, бяха представени разработените програми и нови гъвкави модели за развиване на дигитални умения и обучение на работното място. Беше обсъдена реализацията на подобни дейности в рамките на други инициативи и проекти и споделен общия опит в контекста подобряване на дигитални умения. Споделеният опит и коментари благоприятстваха разпространението на подобни иновативни методи и практики на обучение.