Семинар за представяне на социални иновации

На 20 март 2021г. бе проведен онлайн семинар за представяне и популяризиране на социалните иновации по проект „Социални иновации за дигитални умения на променящия се пазар на труда“ - Договор № BG05M9OP001-4.003-0019-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Семинарът се проведе, като част от поредицата обучения на учители по природни науки и математика и информатика от цялата страна. В присъствието на 18 човека, Албена Антонова представи основните дейности и цели на проекта. Специално внимание бе отделено на социалните иновации, разработени в рамките на проекта: разработените курсове по анализ на големи масиви от данни, Интернет на нещата и киберсигурност.

Участниците имаха възможност да се запознаят с новите подходи на обучение в тези модерни направления. Тези знания биха били полезни при разработване на учебно съдържание и в усъвършенстване на преподавателската им работа.