EВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ, СОФИЯ (30 септември – 1 октомври 2022)

                                                                      

 

                 Европейска Нощ на Учените 2022 г. - София

 

K-TRIO ЗА ВСИЧКИ:

 Европейски щанд

Наука с принос за обществото и регионалното развитие

Кабинети по любопитство

Постерни изложби

Награждаване на участниците

Историческа вечер на открито

Античен културно-комуникационен комплекс Сердика, пл. Независимост №1, подкуполното пространство

 

ОТКРИВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ - 18.00 - 18.30

Античен културно-комуникационен комплекс Сердика, пл. Независимост №1, подкуполното пространство

Официални гости и организатори

 

К-TRIO ЗА ДЕЦА:

Кабинети по любопитство - 14:00 –17:30 ч.

 

K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Онлайн

Онлайн дискусии и видеоматериали

Филми и видеоматериали

PDF книжки и списания

 

Подробна програма може да откриете тук: https://night.nauka.bg/sofia-2022/

Очакваме ви!

Нощта на учените – и проекта КТРИО

Цели
Проектът “Изследователи в триъгълника на знанието” (K-TRIO) се стреми основно да приближи учените и тяхната работа до широката общественост и по този начин да се увеличи осведомеността на хората за научните дейности и постижения, както и ефектът им върху ежедневния живот. Това от своя страна трябва да привлече и мотивира повече млади таланти към стремеж за научна кариера. По-конкретно в дългосрочен план се цели насърчаване на интереса на младите към т. нар. STEM & Art (или добавянето на изкуство към СТЕМ образованието) за подхранване на нова култура на творчество, научно любопитство, иновативен дух и отговорност към опазването на околната среда, както и повишаване на обществената готовност за ангажиране в гражданската наука, отворената наука и отворените иновации.
С това биха се подобрили възможностите на изследователите да взаимодействат с деца и студенти и да се включват в дейности на гражданската наука заедно с тях. Ще се повиши репутацията и популярността на изследователските екипи и организации и техният принос за икономическото и регионално развитие. Така обществеността ще бъде далеч по-наясно с това какво се случва с образованието, научните изследвания и иновациите като основни двигатели на знанието, с огромно въздействие върху ежедневието и работата на гражданите и върху устойчивото бъдеще. Ще се повиши и общественото разбиране за политиките и програмите на Европейския съюз, със специален акцент върху бъдещето на европейското научноизследователско пространство, устойчивото възстановяване и зелената и цифровата трансформация.

Организация
Като координатор на K-TRIO, Софийският университет “Св. Климент Охридски” още от 2006 г. включи новосъздадената мрежа EURAXESS България в първата Европейска нощ на учените, проведена у нас. Оттогава университетът организира общо 14 издания на Нощта на учените, като с времето привлече и нови партньори от сферата на образованието, научните изследвания и индустрията. Всички тези партньори си сътрудничат с голям брой национални или регионални заинтересовани страни и са ангажирали още над 30 асоциирани или подкрепящи партньори, като Министерството на образованието и науката и неговите регионални управления на образованието – общини, училища, НПО и др. Партньорите на K-TRIO покриват всички административни райони на България и си сътрудничат с Гюргево (Румъния) и Тараклия (Молдова).
Събитията от Нощта на учените ще се организират в поне 15 града и 22 училища, а в хода им ще бъдат подкрепени дебатите с учителите за новите компетенции относно зелените и дигиталните трансформации и изграждането на нови таланти за бъдещи изследвания и иновации. Ще има отворени врати на лаборатории, музеи и училища, дискусионни клубове, лекции и научни семинари. Публиката ще бъде включена в дебатите за приноса на проучванията и нововъведенията, за зеления и цифров преход на икономиката, за пробивните иновации и научните постижения в Европа и България. Проектът ще създаде по-добро разбиране за това как научната и развойна дейност допринася за благосъстоянието на хората и устойчивото развитие и ще подчертае общите европейски усилия за преодоляване на глобалните предизвикателства, изграждане на зелена икономика и цифров единен пазар, интелигентни градове, интелигентни фабрики и пълноценно възползване от чистите технологии, Интернет на нещата (IoT), изкуствения интелект, големите бази данни и изчисленията в облак. Ще бъде подчертана и ролята на всичко това в разрешаването на съвременни кризи като тази с COVID-19.

Мерки и методология за координация и подкрепа

Проектът K-TRIO стъпва върху дейността на партньорите и уроците, научени от предишните издания на Европейската нощ на учените; обратната връзка и статистическите данни, получени през 2020 и 2021 г.; както и насоките от страна на членовете на консорциума от EURAXESS и Enterprise Europe Network. През последните две години всички партньори се изправиха пред предизвикателствата на COVID-19 и организирането на Европейската нощ на учените в онлайн или хибриден формат. Добрата стратегия за извънредни ситуации помогна всички да бъдат подготвени навреме с голямо разнообразие от видеоклипове и дигитални материали. Цифровият формат на Европейската нощ на учените през 2020 и 2021 г. поради пандемията създаде големи предизвикателства за всички организатори, но също така предостави нови възможности за преодоляване на времевите и пространствени бариери с помощта на дигиталните средства. Участваха много български изследователи от други страни, а голямата колекция от онлайн материали продължи да привлича обществения интерес още дълго време след приключването на събитията. Положителната страна беше, че по време на тази безпрецедентна глобална криза медиите поставиха много изследователи и иноватори в светлината на прожекторите и хората разбраха, че изследванията и иновациите са в основата на справянето с пандемията и възстановяването на света след това.

Списък на участниците от българска страна:

СУ Свети Климент Охридски (Координатор)

Сдружение Форум Наука

Тракийски университет

Русенски университет Ангел Кънчев

Бургаски университет Проф. Асен Златаров

Център по растителна системна биология и биотехнология

Институт по математика и информатика на БАН

Клуб Млади Таланти

Регионален исторически музей – София

Единен център за иновации на БАН

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив