Social innovations for digital skills to the changing labor market

Social innovations for digital skills to the changing labor market - Социални иновации за дигитални умения на променящия се пазар на труда

Целта на проекта SIDiSk е да предложи иновативен подход за развитие на човешките ресурси и по-добра адаптация на целевата група (заети, включително самостоятелно заети и работодатели) към процесите на дигитална трансформация. Предложеният модел за развитие и трансфер на социални иновации цели решаването, както на проблема с липсата на квалифицирана работна сила в сектора на ИКТ чрез иновативно обучение, квалификация, така и включване на целевата група и подпомагане на адаптацията му към променящия се пазар на труда.

Екипът на Софийски университет в сътрудничество с водещия център за професионално образование и обучение Syntra West, Белгия и Института за информационни системи към Университета за приложни науки, Каяни, Финландия, ще създадат гъвкави програми, ориентирани към практиката. Те ще се занимават с придобиването на цифрови умения на работното място, според нуждите на ИКТ специалистите в новите области (big data, high performance computing, machine learning, image recognition, cybersecurity, Internet of Things, Smart Cities и др.).

Транснационалното сътрудничество ще доведе до разработването на 3 програми, ориентирани към практиката, еквивалентни на 15 ECST кредита и 15 учебни траектории, които ще бъдат тествани пилотно и валидирани от 120 бенефициенти в България. Тези програми предлагат устойчив модел за попълване на идентифицираните пропуски в човешките ресурси със специфични цифрови умения. Събития с ИКТ работодатели и заинтересовани страни ще бъдат организирани, за да се популяризират нашите социални иновации на пазара на труда и да се увеличи националният капацитет за прилагане на нови механизми за развиване на цифрови умения през целия живот на работното място.

The SIDiSk project objective is to propose an innovative approach for human resource development and better adaptation of the target group (employed, including self-employed and employers) to the processes of digital transformation.The proposed model for development and transfer of social innovations aims at solving both the problem of the lack of qualified workforce in the ICT sector, through an innovative training, qualification and inclusion of the target group and supporting its adaptation to the changing labor market.

The team of Sofia University in cooperation with the leading VET center Syntra West, Belgium and the Institute of Information Systems at the University of Applied Sciences, Kajaani, Finland, will create flexible practice oriented training programs. They will address acquirement of digital skills at the workplace, according to the ICT professionals’ needs in the new domains (big data, high performance computing, machine learning, image recognition, cybersecurity, Internet of Things, Smart Cities etc.).

The transnational cooperation will lead to the development of 3 practice-oriented programs, equivalent to 15 ECST credits and 15 learning trajectories, which will be pilot tested and validated by 120 beneficiaries in Bulgaria. These programs offer a sustainable model for filling the identified gaps of human resources with specific digital skills. Events with ICT employers and stakeholders will be organized to promote our social innovations on the labor market and increase the national capacity to implement new mechanisms for developing life-long learning digital skills at work.

The project is supported by ESF and Structural funds by OP "Human Resource Development"/ Проектът се финансира по ОП "Развитие на Човешките ресурси".

                                                     

Project value: 

101278.00EUR

EU contribution: 

96215.00EUR

Duration: 

January, 2019 to December, 2020

Project coordinator: 

Sofia University "St. Kliment Ohridski "

Website: