Записване курсове "Основи на Киберсигурността" и "Програмиране за Интернет на нещата"

Имаме удоволствие да Ви поканим да се включите в следните специализирани курсове:

  • Основи на Киберсигурността
  • Програмиране за Интернет на нещата

Курсовете ще бъдат провеждани в периода 3.11.2020 – 15.12.2020 в онлайн среда, със симулирани присъствени онлайн занимания през системата ВВВ (на Мудъл). При нужда от консултации и по инициатива на обучаемите могат да се организират допълнителни присъствени занимания. Курсовете се организират и се водят от преподавателите на и съвместно с магистърската програма „Разпределени системи и мобилни технологии“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Обученията са организирани в рамките на проекта СИДУ и са безплатни за всички участници, след попълване на карта за участие. След успешно полагане на тестовете, участниците ще могат да получат сертификат от Cisco Networking Academy.

  • ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: учебните материали са на английски език, като лекциите и консултации са на български език.
  • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

Задължително условие за записване е попълването на карта за участие за всеки кандидат.

Можете да свалите картата за участие заедно с попълнен образец и инструкции оттук:

https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/QN2j4zz3lLIqziw

Заявки за записване и допълнителна информацияна: siduatfmi [dot] uni-sofia [dot] bg ()

Срок за записване: до 30.10.2020г.

                                                                                                   Кратка информация за обученията

  • Основи на Киберсигурността

Предварителни изисквания: желателно е обучаемите да имат базови познания за управление на компютърни мрежи и за работа в среда на ОС Линукс.

Основната цел на курса е да подготви обучаемите как да поддържат и да се стремят към постигане на максимална сигурност в организациите. В курса се прави въведение в основните понятия свързани със сигурността на данните и защитата на информацията и ще се придобият практически умения за откриване, наблюдение, анализ и предотвратяване на престъпления свързани със сигурността и защитата на данните, прилагане на съвременни методи и политики за борба със заплахи свързани със сигурността, решаване на проблеми, свързани с гарантиране на кибер сигурността в една организация.

Курсът включва както теоретичен материал, така и множество практически задачи, които обучаемите могат да решават в лаборатория или с мрежови симулатор. Основната част от учебния материал е под формата на богато мултимедийно съдържание, включващо видео презентации, анимации, симулации и интерактивни упражнения. За гарантиране на напълно правдоподобна среда за работа, се предоставят няколко виртуални машини, върху които са предварително инсталирани всички необходими софтуерни продукти, и се предоставят максимално правдоподобни условия за решаване на практическите задачи.

  • Програмиране за Интернет на нещата

Предварителни изисквания: желателно е обучаемите да имат базови познания за програмиране на Python, за управление на компютърни мрежи и за работа в среда на ОС Линукс.

Курсът „Програмиране за Интернет на нещата“ има за цел да демонстрира приложението на езика Python и подходящите библиотеки за изграждане на сложни приложения за управление на различни устройства и за събиране и анализ на предоставяните от тях данни.  

Курсът ще разгледа основните елементи на езика Python, автоматизацията на програмни задачи в среда на операционна система Линукс, както и основите на програмирането на Python, за да може да се програмират сложни задачи свързани с управление на крайни устройства и анализ на данни. Фокусът на курса е основно върху практическото приложение на езика Python за решаване на сложни практически задачи и проекти.